All posts in category Datalagringsdirektivet

Konklusjonen om datalagring som EU-kommisjonen ikke ville at vi skulle få se

I april 2014 avgjorde EU-domstolen at EUs datalagringsdirektiv – som påla EU-statene (og, via EØS-avtalen, også EFTA-satene, herunder Norge) å sørge for at tele- og internettselskapene lagret kommunikasjonsdata for hele befolkningens bruk av telefon og internett, slik at politimyndighetene kunne få tilgang, dersom noen av oss i fremtiden ble mistenkt for kriminalitet – i sin […]

Forslag om “digitalt grenseforsvar” får tommel ned, både juridisk og teknologisk

[En tidligere versjon av dette innlegget er også publisert på NRK.no]     På bakgrunn av ønsker særlig fra Etterretningstjenesten (E-tjenesten) selv, oppnevnte Forsvarsdepartementet i februar  2016 et utvalg med mandat å utrede sentrale problemstillinger knyttet til E-tjenestens mulige tilgang til elektronisk informasjon som kommuniseres i fiberoptiske kabler inn og ut av Norge (det vil […]

Ytringer og handlinger*

*Innlegget ble først publisert i Aftenposten 6/2-2016 Det har pågått en interessant diskusjon i Aftenposten, initiert av Knut Olav Åmås’ kommentar 24.1, ”Det er forskjell på ord og handlinger”. Den er blitt etterfulgt av blant annet Anine Kierulfs innlegg 25.1, der skillet mellom ytringer og handlinger nyanseres. Dette er gode bidrag i en klassisk, men […]

VGs villfarelse

EU-domstolen avgjorde 8/4 at EUs datalagringsdirektiv er ugyldig, som stridende mot europeiske borgeres grunnleggende sivile og politiske friheter. I VGs redaksjonelle kommentar til dette 10/4, avsløres en dyp misforståelse av dagens rettstilstand. Jeg vet ikke hvem eller hva som er VGs kilder, men fremstillingen er påtagelig lik de misforståelser som har vært formidlet av både […]

Datalagringsdirektivets endelikt*

*En bearbeidet versjon av innlegget er publisert i Lov & Data 2/2014 8. april 2014 avsa EU-domstolen i Storkammer dom i sakene sakene C-293/12 og C-594/12 (forent til felles behandling), der slutningen gikk ut på at EUs datalagringsdirektiv (2006/24) ble erklært ugyldig, som stridende mot EUs charter om grunnleggende rettigheter. Spørsmålene for domstolen var blant annet om datalagringsdirektivet var […]

Lagringslogikken løper løpsk?

Jeg har over noen år nå skrevet mye om hva de seneste ti års kamp mot terror har forårsaket av press på rettsstaten og på grunnleggende sivile og politiske rettigheter – både i denne bloggen, i aviser og i diverse fagtidsskrifter. Sist i en bestilt artikkel i tidsskriftet Internasjonal Politikk 1/2012; “Krigen mot terror og […]

EU-kommisjonen sliter med å forsvare datalagringsdirektivet – politimyndigheter vil utvide

I et nylig lekket, internt EU-notat av 15/12-2011 fra EU-kommisjonen til arbeidsgruppen på datalagring og utveksling av informasjon, som følger opp kommisjonens ganske mislykkede evalueringsrapport av april i fjor, går det frem at EU-kommisjonen har store problemer med å forsvare datalagringsdirektivet i henhold til sine egne forutsetninger: Kommisjonen har ingen objektiv dokumentasjon som kan dokumentere […]

Datalagringsdirektivet og selvinkrimineringsvernet

På Juristenes Fagdager 2011, var jeg bedt om å holde et kort innlegg om datalagringsdirektivet. Heller enn å fokusere på direktivets åpenbart problematiske forhold til både personvernet og kommunikasjonsfriheten, som jeg tidligere har behandlet i flere sammenhenger – blant annet i dette bokbidraget – brukte jeg anledningen til å trekke frem problemet med denne formen for […]

Kortversjonen: Forskjellen på dagens (rettsstatens) regel og datalagringsdirektivets løsning

Statlig pålegg om lagring av en eller flere borgeres kommunikasjonsdata med det formål å sikre bevis til straffesak, omtales straffeprosessuelt som bevissikring. Slik ser reglene om det ut i dag, i straffeprosessloven (mine uthevninger): § 215a. Påtalemyndigheten kan som ledd i etterforskning gi pålegg om sikring av elektronisk lagrede data som antas å ha betydning som […]

For the record: Høyres og Arbeiderpartiets store bløff

I går ble den politiske debatten om innføring av datalagringsdirektivet i norsk rett avgjort i Stortinget, ved hjelp av  89 stemmer fra Arbeiderpartiet og Høyre, mot 80 stemmer fra fem “utbrytere” fra Høyre samt resten av Stortingets representanter. Politisk sett er sakens skjebne dermed forseglet (i alle fall på kort sikt). Hva en rettslig behandling […]