All posts for the month September, 2010

Nå bør Riksadvokaten vike sete i Treholt-saken, før all tillit brytes ned

14.09.10 stilte jeg spørsmål ved om påstandene om bevisforfalskning i Treholt-saken ville få en rettferdig behandling – og jeg begrunnet nærmere hvorfor Riksadvokaten burde erklære seg inhabil i behandlingen. I Aftenposten i går fremkom at nok en anonym, tidligere POT-tjenestemann bekrefter opplysningene om bevisforfalskning. I tillegg til å bekrefte påstandene om bevisforfalskning, forteller denne kilden […]

Menneskerettsdomstolen befester pressens kildevern ytterligere

14.09.2010, avsa Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Storkammer dom i saken Sanoma Uitgevers B.V. mot Nederland – hvori Nederland ble dømt for krenkelse av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 10 om ytringsfrihet. Saken dreide seg kort fortalt om et pålegg fra nederlandsk påtalemyndighet overfor en mediebedrift om å utlevere journalistiske råopptak fra et ulovlig gatebilløp […]

Får de nye påstandene om bevisjuks i Treholt-saken rettferdig behandling?

I den nylig utgitte boken Forfalskningen, påstås at et av hovedbevisene mot Treholt i den del av dommen mot ham som gjaldt spionasje til fordel for Sovjetunionen, det såkalte “pengebeviset” var fabrikert av Politiets Overvåkningstjeneste (POT). Hovedoppslaget i media om dette kom i Aftenposten 9. september. Når disse påstandene og deres grunnlag skal vurderes av […]