All posts for the month February, 2011

PST argumenterer selv best mot datalagringsdirektivet

I dag offentliggjorde Politiets sikkerhetstjeneste – PST – årets versjon av tjenestens årlige trusselvurderinger  “Åpen trusselvurdering 2011”. Når man leser de avsnitt i vurderingen som beskriver hvilken trussel blant annet fremmede makters etterretningsvirksomhet rettet mot Norge utgjør, herunder med hensyn til digital informasjon norske databaser, er det ikke bare en gåte, men en regelrett selvmotsigelse […]

Datalagring visualisert – her er ditt liv, borger!

I løpet av den neste uken vil Høyres stortingsgruppe antagelig avgjøre om den skal bidra til å gi Arbeiderpartiet det nødvendige flertall i Stortinget til å innføre statspålagt tvangsregistrering av alle våre kommunikasjonsmønstre og -nettverk samt fysiske bevegelser ved bruk av telefon og e-post – gjennom innføring av EUs datalagringsdirektiv. At dette vil utgjøre en […]

Samfunnsvern versus sivile og politiske rettigheter

Som ledd i Menneskerettsuken på Juridisk fakultet i Oslo, holdt FNs spesialrapportør på menneskerettigheter og terrorbekjempelse, Martin Scheinin, og jeg hvert vårt foredrag/innlegg 10/2-2011. Scheinin fokuserte på hvilken forvitring av blant annet sivile og politiske rettigheter man har sett i verden, herunder i våre egne land, som følge av den såkalte “kampen mot terror”. I […]

Politiets “verktøy”-retorikk og handelshøyskoleforklaringen på hvorfor datalagringsdirektivet er feil

Høyres politikere ville ganske spontant ha reagert om Arbeiderpartiet foreslo at alle nordmenns – herunder næringsdrivendes – egenkaptial skulle båndlegges til fordel for staten, gjennom en utleggsforretning til sikring av eventuelle, fremtidige krav. “Ekspropriasjon!”, ville de ha ropt. Hvorfor reagerer de ikke like klart når tilsvarende foreslås om sentrale deler av borgernes grunnleggende demokratiske rettigheter? […]

Misforstått spørsmål om “de edleste motiver”

Fra justismyndighetenes og enkelte stortingspolitikeres side er følgende retoriske spørsmål reist i debatten om datalagringsdirektivet: Når en rekke persondata – herunder kommunikasjonsdata, lagres privat av kommersielle hensyn, er dét et edlere formål enn lagring av data for kriminalitesbekjempelse? Spørsmålet ble blant annet reist fra politiets side under gårsdagens åpne høring på Stortinget, og stortingsrepresentant for […]

Hvor langt rekker Justisdepartementets begrunnelse for datalagring?

Gjennom hele debatten om datalagringsdirektivet, har politimyndigheter, politisk ledelse i Justisdepartementet og Arbeiderpartiets ledelse, når det har kommet til stykket først og fremst brukt ett eksempel på en type data som har stor beytdning for oppklaring av kriminalitet som utelukkende begås på nettet: Opplysning om hvilken abonnent som disponerte en bestemt IP-adresse på et gitt […]