Verdibasert dobbelkommunikasjon?

Etter at advokat Geir Lippestad, som var Anders Behring Breiviks forsvarer i den såkalte 22. juli-saken, lanserte sin bok, Det vi kan stå for,  har flere advokater – deriblant jeg – reist kritiske spørsmål om de advokatetiske vurderingene forbundet med deler av innholdet. Kritikken har variert i form og innhold. Advokat Berit Reiss-Andersens innlegg “Lippestads etiske problem” i VG 7/5-2013, gir langt på vei uttrykk for de samme anfektelser som jeg vil gjøre gjeldende.

Advokatforeningens hovedstyre har bedt Lippestad om en redegjørelse for hvorledes han har håndtert og vurdert taushetsplikten i forbindelse med bokutgivelsen – den saken går nå sin gang.

Når jeg nå ser hvordan debatten utvikler seg – herunder fra Lippestads side – finner jeg for egen del grunn til å forklare hvorfor jeg har reagert, utover henvisningen ovenfor til Reiss-Andersens begrunnelse.

Det virker nemlig som om mange ikke har fått med seg utviklingen i Lippestads egne forklaringer underveis.

Dette kan illustreres ved å trekke frem hva han sa den dagen boken ble lansert, før ovenfornevnte kritikk kom.

Lippestad var blant annet hovedgjest i Dagsrevyen 18/4-2013, der han uttalte følgende i løpet av intervjuet:

Nei, jeg har ikke drøftet denne boken med Breivik.

Det var et stort poeng for meg å – hva skal jeg si…? – ikke be om noen godkjennelse fra Breivik før jeg skrev boken.

Jeg har ingen personlig kontakt med ham. Vårt kontor har hjulpet ham med dette isolasjonsspørsmålet […] For øvrig har ikke jeg snakket med ham siden saken var avsluttet.

Tilsvarende uttalelser fra ham ble gjengitt i flere medier samme dag, for eksempel i Dagbladet.

Etter at kritikken kom fra flere kolleger og Advokatforeningens hovedstyre besluttet at man ville be om en redgjørelse fra Lippestad, har hans forklaringer omkring forholdene utviklet seg.

30/4-2013 ble følgende intervjusekvens med Lippestad gjengitt i VG:

– Vi har hatt en dialog med Breivik. Han har lest fått lese alle innlegg i avisene fra diverse advokater, samt innvendingene fra forsvarergruppen. Han har ingen innvendinger om hvordan han er omtalt eller innvendinger mot opplysninger i boken.

– Har Breivik lest boken på forhånd?

– Nei, men min omtale av ham og hans tankegods er grundig diskutert med ham. Vi har hatt kontakt med Breivik etter at boken kom ut. Jeg har bedt advokat Tord Jordet (ved Advokatfirmaet Lippestad, journ.am.) ta dialogen rundt innvendinger mot boken, slik at jeg ikke i ettertid kan kritiseres for at Breivik ikke har fått all informasjon eller på noen måte er påvirket av meg.

– Var Breivik klar over at du ville skrive bok da du var hans klient?

– Han var kjent med at jeg skulle skrive bok, og han har gitt tilsagn til at jeg kunne skrive bok.

I dag, tre uker senere, sa Lippestad imidlertid blant annet følgende til Dagsavisen:

Breivik fritok meg for taushetsplikten allerede i 2012. Dette er ikke noe nytt. Dette har han gjort gjennom en skriftlig erklæring der han bekrefter at han aksepterer det jeg har skrevet

Det jeg har sagt hele tida, er at jeg har hatt en tett dialog med Breivik, og nå er han dømt tilregnelig og har samtykkekompetanse.

I den grad Lippestad beklager seg over kritikken som har kommet, bør han nok også se tilbake på sin egen kommunikasjon omkring spørsmålene. Den er muligvis verdibasert, men den er ingenlunde klar.

OPPDATERING (per 31/5-2013):

Advokatforeningens hovedstyre har i dag fattet vedtak i saken, der det på bakgrunn av Lippestads forklaring besluttes å ikke reise disiplinærsak. Lippestad uttalelse til hovedstyret er gjengitt slik i vedtaket:

Lippestad uttalte seg om saken i brev til Advokatforeningen datert 18. mai 2013. Her skriver han at Behring Breivik i april 2012 fritok ham fra taushetsplikten, og oppfordret ham til å skrive bok om sine opplevelser og sin versjon av 22. juli saken. Disse opplysningene bekreftes i en skriftlig erklæring datert 6. mai 2013 fra Behring Breivik, som også opplyser at han etter å ha lest boken, fortsatt har tillit til Lippestad. Det er også fremlagt en felles erklæring datert 15. mai 2013 fra hele forsvarerteamet hvor det bekreftes at Behring Breivik har fritatt Lippestad fra taushetsplikten.

Hovedstyret avsluttet imidlertid med enkelte kritiske merknader, herunder til at Lippestad ikke nevnte noe om dette i forordet til boken:

Hovedstyret vil imidlertid tilføye at dette ikke må oppfattes slik at man anser det uproblematisk å utgi en bok som inneholder klientskildringer selv om klienten har gitt sitt samtykke til dette. Det gjelder særlig dersom det i boken gis negative beskrivelser av klienten. En advokat må foreta en selvstendig vurdering av de mer generelle konsekvenser av at han eller hun skriver en bok som klienten selv mener vil kunne tjene egne interesser. Hovedstyret vil også bemerke at det er uheldig at det ikke i forordet til Lippestads bok ble klargjort at klienten hadde gitt fritak fra taushetsplikten.

I lys av hva som er skrevet ovenfor, om Lippestads offentlige uttalelser i forbindelse med boklansering, er det ikke vanskelig å være enig med Advokatforeningens hovedstyre i det siste poenget.

SKRIV UT (PRINT)

Leave a comment

1 Comment

  1. Anton

     /  May 21, 2013

    Breivik fritok han for taushetsplikten allerede i 2012. Det må man nesten bare godta, enten man liker det eller ikke. Er problemet Lippestads kommunikasjon med media som er problemet nå? Jeg skjønner ikke dette innlegget.

Leave a Reply