Farlig undergraving av rettsstaten

Sist fredag oppnevnte Regjeringen et utvalg – i strid med anmodning fra Stortingets justiskomité (se Innst. 326 S (2016–2017) kap. 13). Utvalget skal utrede om regjeringen bør ha mulighet til å supplere eller gjøre unntak fra lovgivning, og til midlertidig å suspendere eller modifisere enkeltindividers ellers lovfestede rettigheter, i fredstid.

Dagens beredskapslov § 3 åpner for at regjeringen ved krig, krigsfare eller når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare, kan gi bestemmelser av lovgivningsmessig karakter, herunder i form av inngrep i individenes rettssfære. Det er normalt i strid med Grunnloven å gi regjeringen slik lovgivningsmyndighet. Beredskapsloven gir derfor uttrykk for et unntak som bare gjelder når det foreligger såkalt konstitusjonell nødrett.

Når Regjeringen nå vil ha utredet om tilsvarende fullmakter, mer generelt og sektorovergripende, skal gis til regjeringen også i andre situasjoner enn når Norges selvstendighet er i fare, er dette i seg selv kontroversielt.

Faksimile: Aftenposten 14/2-2018

Professor Malcolm Langford og jeg har sammen forfattet et innlegg der vi er kritiske både til selve ideén og til sammensetningen av det utvalg som er oppnevnt for å utrede spørsmålet – innlegget er publisert i Aftenposten i dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIV UT (PRINT)

Leave a Reply