Juridisk fagartikkel om Datalagringdirektivets forhold til EMK

I det juridiske fagtidsskriftet Lov og Rett, har jeg nettopp publisert en artikkel om forholdet mellom Datalagringsdirektivet og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), der jeg både kommenterer en artikkel om samme tema, skrevet av politiadvokat (i Økokrim) Ingvild Bruce, og foretar en selvstendig gjennomgang av den relevante jussen. Min konklusjon er at den typen tvungen masselagring av befolkningsnes trafikkdata som direktivet krever, vil være i strid med EMK artikkel 8 (og 10), med mindre Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) klart fraviker tidligere hevdvunne prinsipper og praksis omkring registering og lagring av personopplysninger til politiformål. Artikkelen kan lastes ned som PDF-fil her.

[Oppdatering: En nyere, bearbeidet versjon er inntatt i boken Overvåkning i en rettsstat, Dag Wiese Schartum (red), Fagbokforlaget 2010, og kan lastes ned som PDF-fil her.]

SKRIV UT (PRINT)

Leave a Reply