Internt UD-notat om status i EU mht datalagringsdirektivet

Gjennom en innsynsbegjæring til Utenriksdepartementet (UD), fikk jeg utlevert kopi av et internt notat, datert 23.04.10  fra UDs justisråd ved EU-delegasjonen. Notatet omhandler EU-kommisjonens pågående arbeid med personvern generelt og med eveluering av datalagringsdirektivet spesielt (se tidligere bloggpost om lekket, foreløpig evelalueringsdokument).

Notatet viser blant annet at justisminister Knut Storberget hadde et møte med EU-kommisæren som er ansvarlig for datalagringsdirektivet, Cecilia Malmström, 23.03.10. Der skal han ha orientert om at direktivet var “omstridt” i Norge, herunder med splittelse innad i regjeringen. Det gjengis at Malmstøm i møtet presiserte at man ikke kan utsette en gjennomføring i påvente av en eventuell revisjon av direktivet, da det vil kunne ta flere år. Dette kan tyde på at Storberget har luftet spørsmål om utsettelse, eventuelt at Malmstrøm har oppfattet Storbergets beskrivelse av den politiske situasjonen som en antydning om at gjennomføring kan ta tid i Norge.

Notatet viser også at EU-kommisjonen i sin holdning til videre evaluering, har merket seg utviklingen av motstand i flere medlemstater. Det inneholder avsnitt om alle de landene hvor direktivet enten ikke er gjennomført ennå på grunn av politisk motstand (eks Sverige, Belgia og Østerrike) eller var gjennomført, men hvor gjennomføringen har blitt kjent grunnlovstridig, eventuelt hvor det foregår rettsprosesser om dette (henholdsvis Romania og Tyskland, og Ungarn).

Dessverre har UD valgt å sladde deler av disse avsnittene, under henvisning til offentleglova § 20 første ledd bokstav b, hvoretter opplysninger kan unntas for innsyn dersom det er “påkrevd” av hensyn til Norges utenrikspolitiske interesser og “opplysningane er mottekne under føresetnad av eller det følgjer av fast praksis at dei ikkje skal offentleggjerast”. Det er synd, ettersom det ser ut til at sladdingen dekker over nettopp beskrivelser av hvor problematiskt gjennomføringen er blitt i enkelte medlemsstater.

Notatet viser likevel at den økende mostanden mot direktivet i flere medlemsland, skaper problemer for EU-kommisjonen. Som notatets forfatter oppsummerer dette:

“Kommisjonens arbeid med evaluering av datalagringsdirektivet følger av direktivet selv. Det er likevel klart at de ulike politsike prosesser og rettsprosesser om gjennomføriong av direktivet i nasjonal rett, gir evalueringen økt søkelys her i Brussel.”

På embetsverkets språk betyr dette at det skaper store problemer at direktivet møter slik motstand.

For å illustrere hvilke “understatements” embetsverket bruker, kan jeg gjengi hvordan situasjonen i Romania omtales i notatet:

“Her står myndighetene overfor en utfordrende jobb for å implementere direktivet.”

Ja, det er mildt sagt.  Jeg minner om at i Romania ble selve lagringen av trafikkdata i henhold til direktivet (i praksis selve direktivet) ble kjent grunnlovsstridig og i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon. Da er ikke implementering bare en “utfordring”….

SKRIV UT (PRINT)

Leave a comment

4 Comments

 1. Det som er sladdet ut om Østerrike forteller kanskje litt om hvordan den østerrikske regjeringen satte ut jobben med å skrive DLD-lovforslag til Boltzmanninstituttet for menneskerettigheter, og hva BIM konkluderte med:

  http://bim.lbg.ac.at/en/information-society/bimdraft-act-implementing-data-retention-directive-contribution-edrigram-2122009

  Så vidt meg bekjent har DLD blitt minst like betent i Østerrike som her hjemme, og det er skrevet i avisene om det:
  http://www.akvorrat.at/medien

  Nå skulle jeg ønske jeg fulgte bedre med i tysktimene, for jeg tror det står en god del interessant i de artiklene…

 2. Dette var interessant, JWA.

  Takk for gravingen og innsatsen du legger inn i saken. Det er mye interessant å lese her på uhuru. Forhåpentligvis vil den nye OEP bli et nyttig hjelpemiddel for oss fremover.

  Stå på! Du leder an veldig bra!

 1. EU-ambassadør med trusler på falske premisser | § UHURU
 2. Statsgutten som ville være en av statsgutta | § UHURU

Leave a Reply