Svensk tingrett opphever politibeslag av journalistiske råopptak

12. september ble en TV2-journalist pågrepet av svensk terrorpoliti, mens han filmet opptøyer i Stockholm-forstaden Baggarmossen, som ledd i arbeidet med å lage en dokumentar.

I tillegg til å utsette journalisten for personlig ransaking, fengsling m v, tok svensk politi beslag i fire minnekort med filmopptak. Denne delen av saken ble bragt inn for retten i Sverige, av journalisten, Tommy Gulliksen, selv og av TV2, med krav om at beslaget av dette journalistiske råmaterialet ble opphevet og at filmopptakene ble levert tilbake til TV2. Det ble anført at beslag av slike journalistiske opptak var i strid med kildevernet og pressenes uavhengighet, jf svensk grunnlov og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 10 om ytringsfrihet. Politiet på sin side anførte at opptakene kunne inneholde viktige bevis om de kriminelle handlingene som hadde foregått under opptøyene, og at hensynet til kriminalitetsbekjempelsen tilsa at materialet kunne brukes i etterforskningen.

Tingretten avsa 5. oktober kjennelse om at beslagene skulle oppheves, idet det ble vist til at hensynet til kildevernet og ytringsfriheten måtte bli utslagsgivende i saken. Rettens kjennelse kan leses her. Det er ikke kjent om påtalemyndigheten vil anke. Slik saken fremstår, bør den heller ikke gjøre det.

Avgjørelsen stemmer nemlig godt med praksis i lignende saker fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD), som helt nylig avsa nok en dom som bekreftet EMKs sterke vern om pressens kildevern – også når det gjelder beslag av filmopptak som kan bidra til oppklaring av alvorlig kriminalitet. Den dommen er kommentert av meg i dette innlegget.

Saken viser imidlertid at politi og påtalemyndigheter fremdeles ikke respekterer kildevernet og ytringsfriheten i sitt arbeid. Tilliten til kildevernet er jo allerede blitt skadelidende i den omtalte saken, ved at politiet faktisk gjennomførte et beslag – selv om beslaget nå, én måned senere er opphevet av en domstol. Som vist i min forannevnte kommentar til den siste dommen fra EMD, er det i seg selv i strid med EMK at politiet faktisk beslaglegger journalistisk materiale, uten at en domstol har vært involvert på forhånd. Det blir interessant å se om TV2 og/eller Gulliksen forfølger også denne og andre sider av sakskomplekset i det svenske rettssystemet. Det bør de, av prinsipielle grunner. Politi og påtalemyndighet trenger den lærdommen, dessverre.

SKRIV UT (PRINT)

Leave a comment

3 Comments

  1. Takk for at du skriver om disse sakene.

  2. Fikk politiet i tillegg en smekk over fingrene av den kloke dommeren?

  1. Tweets that mention Svensk tingrett opphever politibeslag av journalistiske råopptak | § UHURU -- Topsy.com

Leave a Reply