Kan Norge uten videre si at Moland og French skal sone i Norge ved eventuell utlevering fra Kongo?

Det fremgår av flere presseoppslag (eksempelvis på nrk.no) i dag at flere av våre sentrale politikere, herunder medlemmer av Stortingets justiskomité, uten videre antar at Tjostolv Moland og Joshua French må sone dommen for drap som domstolene i Kongo har avsagt, dersom det lykkes å få dem utlevert til Norge.

Da må man virkelig spørre seg om våre justispolitikere kan et minimum av grunnleggende juridiske prinsipper om straff og rettssikkerhet.

Moland og French har, som kjent, hele tiden hevdet at de er uskyldige. I en rettstat er de da også uskyldige inntil det motsatte er bevist av påtalemyndigheten, og bekreftet av en uavhengig domstol, i henhold til en rettssikker rettsprosess.

Ut fra hva vi har fått kjennskap til gjennom mediedekningen av saken, synes det ganske åpenbart at det kan reises alvorlige spørsmål omkring rettsprosessen ved domstolene i Kongo. Den kan selvfølgelig norske myndigheter gjøre lite med, juridisk sett. Men hvis Moland og French utleveres til Norge, mot lovnader om at norske myndigheter vil fullbyrde dommen mot dem her – det vil si tvinge dem til å sone fengselsdommen i Norge, er spørsmålet om norske myndigheter kan love det, uten videre.

Norge er blant annet bundet av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). EMK artikkel 6 stiller en rekke krav til hvordan en rettsprosess skal foregå, for at noen skal kunne dømmes til straff. Oppsummert stiller EMK artikkel 6 krav til såkalt “fair trial”.

Norge er selvsagt i utgangspunktet ikke ansvarlig for eventuelle menneskerettskrenkelser som måtte være begått av rettsvesenet i Kongo. Men den dagen Moland og French eventuelt befinner seg i Norge, under norsk jurisdiksjon, må norske myndigheters behandling av dem foregå i henhold til norsk rett, herunder EMK.

Hvis det viser seg at dommen i Kongo mot Moland og French, er heftet med saksbehandlingsfeil som er i strid med kravene i EMK artikkel 6, og disse kan ha hatt innvirkning på vurderingen av skyldspørsmålet, ja da kan norske myndigheter ganske enkelt ikke fullbyrde dommene i Norge – uten å krenke EMK.

Dette burde være grunnleggende – selv uten detaljkjennskap til EMK. Man kan altså ikke sette folk i fengsel i Norge, hvis ikke skyldspørsmålet er avgjort i en dom som tilfredsstiller de prosessuelle minstekrav som følger av norsk rett, herunder EMK.

En annen sak er at norsk påtalemyndighet i prinsippet kan tiltale dem for de samme forhold etter norsk rett (jf straffeloven § 12), med sikte på å få en ny domfellelse i norske domstoler – med mindre det foreligger andre prosessuelle hindringer i veien.

SKRIV UT (PRINT)

Leave a Reply