En “finte” fra regjeringen? NAV får “fri” tilgang til trafikkdata.

Jeg har tidligere vist hvordan både offentlige og private parter i sivile søksmål, kan få tilgang til enkeltpersoners trafikkdata – blant annet i bloggposten “Datalagringsdirektivet – utlevering av trafikkdata som bevis i sivile saker”. Regjeringen og de politikere som ønsker å innføre datalagringsdirektivet, har som kjent bedyret at det kun er politiet som skal få tilgang til de lagrede opplysningene om vår kommunikasjon, og da kun hvis det foreligger skjellig grunn til mistanke mot oss om straffbart forhold og en domstol har gitt tillatelse. Da må regjeringen i så fall endre tvistelovens bevisregler på dette punkt, ved å uttrykkelig forby bruk av trafikkdata som bevis i sivile saker. Det gjenstår å se om regjeringen holder ord.

Nylig ble jeg imidlertid oppmerksom på nok et eksempel som viser at regjeringen sier én ting, men gjør en annen.

I forbindelse med noen mindre revisjoner av visse deler av blant annet folketrygdloven la regjeringen frem Prop. 54 L (2009-2010) Endringer i folketrygdloven mv. (oppheving av reglene om inntektsprøving for 69-åringer mv.). Hva i all verden kan dette ha å gjøre med utlevering av trafikkdata? kan man spørre seg.

Vel, i proposisjonens kapittel 6 har departementet funnet det for godt å rette opp en “upresis” formulering i gjeldende trygdelov, når det gjelder regulering av hvilke opplysninger NAV skal kunne kreve/innhente i forbindelse med behandling av trygdesaker, herunder kontroll med mottatte opplysninger. En såkalt “lovteknisk presisering”. Opprinnelig inneholdt reglene i folketrygdloven kapittel 21, en generell henvisning til de “begrensinger i plikten til å avgi forklaring mv.” som følger av tvisteloven. Dette innebar i det minste at NAV for eksempel ikke uten videre kunne få utlevert trafikkdata bare ved å be vedkommende teleselskap om det.  Tvisteloven inneholder som beskrevet i forannevnte tidligere bloggpost bevisbegrensninger med hensyn til blant annet trafikkdata, slik at disse ikke uten videre kan kreves utlevert av teleselskapene som bevis. Slik utlevering krever i det minste at Post- og teletilsynet opphever taushetsplikten til teleselskapet, etter å ha vurdert om utlevering er forsvarlig med hensyn til personvernet, og at den hvis trafikkdata det gjelder, får anledning til å uttale seg.  Gjennom sin “lovtekniske presisering” har regjeringen fjernet den generelle henvisningen til tvistelovens regler om bevisforbud og -fritak, og erstattet denne med en henvisning bare til to av paragrafene i tvisteloven: §§ 22-8 og 22-9 (som gjelder forklaringer fra nærstående).

Dermed har regjeringen – uten at konsekvensen er kommentert – bidratt til vedtagelse av en lovendring som innebærer at NAV kan kreve utlevert trafikkdata direkte fra teleselskapene, uten noen som helst prøving eller involvering av den det gjelder!

Det er ganske utrolig at regjeringen – midt oppe i debatten om å innføre datalagringsdirektivet – vedtar en lovendring som innebærer at NAV får fri tilgang til borgernes trafikkdata, uten noen som helst judisiell kontroll. (Denne fortolkningen deles av Post- og teletilsynet, jf dette brevet av 9/11-2010 til Samferdselsdepartementet)

Vi har sett den samme utglidningen etter innføring av hvitvaskingsloven som også var begrunnet terrorbekjempelse, hvor opprinnelig kun ØKOKRIM og PST skulle ha tilgang til registrerte opplysninger, men hvor dette senere ble utvidet til å omfatte skatte- og avgiftsmyndighetene, og hvor det nå spørres hvorfor ikke NAV også bør få tilgang.

Den som fremdeles tror på regjeringens forsikringer om at eventuell innføring av datalagringsdirektivet, vil forutsette at man verken vil utvide hva som skal lagres eller hvem som vil få tilgang til opplysningene, er mildt sagt naive. Det bekrefter regjeringen selv, selv om den forsøker å skjule det så godt den kan. Stol ikke på skorpionen, som jeg sa tidlig i debatten om datalagringsdirektivet.

SKRIV UT (PRINT)

Leave a comment

29 Comments

 1. Ser at brevet fra post- og teletilsynet er arkviert som:

  http://www.oep.no/search/resultSingle.html?journalPostId=762979

 2. Intressant. Tack för din uppföljning av DLD och den politiska debatten som kretsar kring det. Jag har hittat mycket användbar information här på din blogg.

  Om du är intresserad har det förresten skett en utveckling vad gäller datalagringsdirektivet för svensk del. För en vecka sedan lades en lagrådsremiss. Lagrådets yttrande kom idag och är dyster läsning. Det enda lagrådet skriver om förhållandet till Europakonventionen är att förslaget får “anses
  utgöra ett med europeiska ögon försvarligt ingrepp i den personliga
  integriteten för att få till stånd nödvändiga brottsbekämpande åtgär-
  der.”

  För den som vill läsa mer finns ett bra blogginlägg som ger en översikt över problemen och här en krönika som visar att det åtminstone bland vissa journalister finns en insikt om vad dessa frihetsinskränkningar innebär.

 3. Hei Jon W-A.
  Dette var meget interessant, men også ganske urovekkende! Jeg håper dette poenget her blir plukket videre opp av medier så folk flest får se med et klart eksempel både at formålsutglidning og svekkelse av personvernet forekommer og hvordan forekommer. Som Brenna har poengtert: det er nå vi trenger våkne journalister som kan stille de kritiske spørsmålene.

  Jeg har lest bloggen din en stund nå og du fortjener forøvrig skryt for gode granskende skills og dine velskrevne bloggartikler. Takk for at du deler av din fagkunnskap med oss andre “IANAL”-er — din stemme er et viktig bidrag til debatten.

 4. Dette er intet annet enn uhørt.

  Nå er jeg riktignok ikke overasket, jeg har i årevis hatt en klar tanke om hvilke visjoner som er gjeldende for utviklingen av en moderne demokratisk stat og vet at dette er en del av det.

  En altomfattende kontrollerende stat som sakte men sikkert kutter i essensielle tjenester mens prislappen over skatteseddelen øker fordi systemet ikke er bærekraftig.

  Vi ser tendensen helt klart. Sigbjørn Johnsen annonserte det rett etter sin tiltredelse av vi nå måtte begynne å stramme inn. The party is over.

  Vi ser en økende sikling etter mer overvåkning i “sikkerhetens” navn, men egentlig handler det meste om å gi staten total kontroll.

  Spesielt total kontroll til NAV og skattemyndighetene, for her skal det sjekkes at ikke et øre faller ut i feil hender, ei heller at noen ører unnslipper skattefuten.

  En nedbemanning av politiet til en slik krisetilstand at det nå diskuteres åpent om de skal begynne å gi vektere mindre politimyndighet. (har vel pågått et par år nå den diskusjonen)

  En stat og kommunal struktur som legger opp til kameraderi og økt byråkratisering som koster noe hinsides i forhold til hva det produserer.

  Og jeg er overbevist om at alt er organisert. For er det en ting vi kan være enige om, våre politikere er ikke så dumme som de fremstår.

  De spiller dumme, godt hjulpet av media som unnlater å peke på feil og andre paradokser i deres retorikk og handlingsforløp.

  Og de ser ut til å ha lurt veldig mange her til lands.

  Hurra for anarki og anarkistisk styre av landet (les: oss selv)

  Hmm, kommer jeg på en hemmelig overvåkningsliste nå? Sist gang de bedrev ulovlig overvåkning overvåket de faktisk personer med anarkistiske sympatier.

  Og vi kan ikke ha noe av at folk sympatiserer med en styringsform som åpner opp for at folket styrer seg selv uten valgte eller representative ledere, eller hur?

  Viva la revolucion!

 5. Har dette vært gjennom Stortinget?

 6. Sjekk også §22-6 i loven om Folketrygd. Det nye der er at Nav kan frata deg disposisjonsrett til ytelsen din, under henvisning at du ikke bruker ytelsen slik Nav mener er “til beste” for deg!

  Ikke nok med det, men Nav kan også iflg det nye i denne loven også frata disposisjonsrett til ytelsen din med henvisning til at du og dine henvendelser til Nav er en merbelastning, og at hvis du henvender deg ca to ganger eller mer til Nav, så ligger du det offentlige til byrde, og da kan du fratas disposisjonsrett til ytelsen din!

  Hva skal vi vel med politi og domstoler når vi har Nav?

  De stortingspolitikerne som nå sitter tiltalt for bedrageri vedr. gullpensjon, har de medvirket til disse nye tilleggene i folketrygdloven?

 7. Fant referatet selv: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2009-2010/091208/11/

  Her nevnes ikke den aktuelle endringen. Leser ikke representantene proposisjonenene de er med på å vedta?

 8. Jeg kan ikke skjønne at dette skal ha noe å si. Trygdeloven overstyrer ikke andre lovverk i Norge. Det er andre lover som hindrer nav i å gjøre dette grunnet navs arbeidsoppgaver.
  I en menneskerettsdomstol hadde nav tapt nettopp på grunn av hva nav er og hvilke oppgaver de har.
  Så nav har gjort noe ulovlig og straffbart uansett hva trygdeloven sier.
  Etter min mening.
  Teleoperatøren burde anmeldt dette til politiet. Forventer at navnet på teleoperatøren blir offentliggjort, i tillegg til navnet på navansatte som gjorde dette.
  nav kan ikke bare følge én lov, de må da ha kjennskap til alle lover før de gjør noe så dumt.

 9. Jon W-A

   /  November 20, 2010

  Nikolai, selvfølgelig er det ulovlig at NAV får ut trafikkdata på denne måten – lovhjemmelen er i soleklar strid med blant annet EMK artikkel 8, hvoretter et minstekrav er at det ikke utleveres slike data til staten, uten uavhengig judisiell forhåndsprøving. Situasjonen er derfor at en stor mengde norske borgere allerede har fått sine menneskerettigheter krenket av den norske staten, med dertilhørende krav på erstatning etter EMK artikkel 41. Regjeringen må endre dette allerede på mandag.

 10. Synes det er rett og slett trist at slik som NAV ansatte skal ha tilgang til slik informasjon… det er jo syke, syke mennesker det er snakk om! De klarer jo ikke ta vare på ett simpelt papir om man leverer det til de! Hvor trygge kan vi føle oss nå.. ?? Tar vel ikke lang tid før : “ups, vi kom til å publisere sensitiv info. om det på nett”.
  Håper denne muligheten for de blir stoppet fort som mulig! Så mye dataproblemer de har på NAV kontorene rundt omkring da man ringer, så er det bare spørsmål om tid før noe går galt. Som en tikkende bombe dette….

 11. Hvorfor blir ikke mine kommentarer publisert?

 12. for å si det slik: jeg trodde jeg fulgte med på lovendringer på dette området, men har ikke hørt om denne dramatiske endringen før inntil nylig. ganske sært at byråkratene i departementet kaller det en “teknisk endring i samsvar med intensjonene”, når det sålangt ikke er en eneste av våre lovgivere på stortinget som har skjønt at dette er i samsvar med deres intensjoner…

 13. Her er stortingsreferatet, hvor den aktuelle endringen ikke nevnes: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2009-2010/091208/11/

  Leser ikke representantene proposisjonenene de er med på å vedta?

 14. Lurer på hvorfor jeg ikke klarer å oppvise den store entusiasmen. “1984” og “Big brother watches you” er her med sin nytale.
  Blir liksom litt unødvendig å ta hensyn til personvern og etikk i mitt daglige virke i helsevesenet når staten ikke bryr seg om sine egen retorikk og politikerne ikke gidder å late som at de har et ansvar.

 15. http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2029129.ece

  NAV kan sjekke din bankkonto uten tillatelse fra noen.

 16. Det er bra at noen opplyser oss andre om slike ting. Det er nok mye som skjer bak vår rygg. Vi er så vant med å bli tatt vare på av det ‘trygge’ norske systemet at vi nesten ikke kan tenke oss en mulighet der noen kan bruke det mot oss.
  Takk for at du opplyser om slikt:))

 17. Toneanita1

   /  August 7, 2011

  hvordan kan regjeringen bare vedta at nav skal ha denne muligheten? er det bare sånn at vi som er underlagt nav er umyndiggjorte og ikke har noe vi skulle ha sagt i denne saken vi da, jeg har ihverfall aldri hørt om dette!!!!!!!!

 18. I steden for å atter en gang hisse meg opp over dette, henviser jeg til tidligere uttalelser: 
  http://andersenbloggen.blogspot.com/2011/04/storebror-ser-oss.html

  Ha en fin dag!

  Vid@r.

 1. NAV har lov til å hente trafikkdata for alle sine brukere | ~SerendipityCat~
 2. Obiter Dicta » NAVs anledning til å hente inn trafikkdata
 3. NAV får “fri” tilgang til trafikkdata hvis de misstenker deg for trygdesvindel. « b-real.org
 4. Nav og rollemoral « tanker&tekster
 5. NAV spionerer på klienter med regjeringens støtte « Norske forhold
 6. aspergman.com » NAV har lov til å spionere på deg! Kan få utlevert alle dine sensitive trafikkdata, noe politiet bare kan drømme om.
 7. NAV-brukere har mindre rettsvern enn kriminelle | Grønn i Bergen: Sondre Båtstrand
 8. NAVs snoking – en “arbeidsulykke”? : Liberaleren
 9. Skriv til NAV – håndhev dine rettigheter | § UHURU
 10. NAV eller ikke NAV?
 11. NAV, kinderegg eller skuffelse?

Leave a Reply