Skriv til NAV – håndhev dine rettigheter

Som jeg skrev om i forrige uke i denne bloggposten, førte en nylig vedtatt lovendring til at NAV – Arbeids- og velferdsdirektoratet – i folketrygdloven ble gitt det som fra regjeringens side var ment som hjemmel for at NAV kunne kreve utlevert blant annet trafikkdata om borgerne direkte fra vedkommende teleselskaper, uten noen som helst form for uavhengig forhåndskontroll. NAV har i alle fall selv oppfattet lovendringen slik, jf blant annet denne nylige brevvekslingen mellom Post- og teletilsynet og Samferdselsdepartementet. Saken er nå gjenstand for mediedekning, blant annet i Dagbladet som fulgte opp min bloggpost først. I medieoppslag de senere dagene er det noe uklart om regjeringen v/Arbeidsdepartementet vil bekrefte at lovendringen var ment slik som NAV tydeligvis praktiserer den; i Dagbladet i går siteres statssekretær Gina Lund slik:

Loven ble vedtatt av Stortinget for å bekjempe trygdemisbruk og kan bare brukes når det foreligger rimelig grunn til mistanke om misbruk og kun av NAV kontroll,- ikke av vanlige NAV-kontorer. Regelen har liten grad vært benyttet. (…) Vi vil nå vurdere om regelen har gitt utilsiktede effekter

Det som i alle tilfeller er helt klart, er at en slik rettstilstand – som NAV altså i tillegg tydeligvis har praktisert – er i åpenbar strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 8, som i tilfeller av motstrid med norsk lov, skal ha forrang, jf menneskerettsloven § 3. Etter EMK artikkel 8 vil et minstevilkår for at staten skal kunne kreve innsyn i borgernes private kommunikasjonsdata, være at det finnes en klar og forutberegnelig lovhjemmel og at spørsmålet om tilgang i den enkelte sak er underlagt forhåndskontroll ved et uavhengig organ. Jeg vil derfor ikke nøle med å karakterisere situasjonen som en eklatant krenkelse av EMK overfor alle de borgerene dette måtte gjelde. I lys av hva som tidligere er uttalt av Den europeiske mennekserettsdomstolen (EMD) i en annen sak som dreide seg om generell statlig tilgang til blant annet trafikkdata, kan dagens situasjon anses som en krenkelse av EMK også overfor enhver borger med et stønadsforhold til NAV, uavhengig av om den enkeltes trafikkdata er krevd utlevert. I EMDs dom i saken Liberty m fl mot Storbritannia (1/7-2008), uttalte nemlig EMD følgende på generelt grunnlag i dommens avsnitt 56:

“Telephone, facsimile and e-mail communications are covered by the notions of “private life” and “correspondence” within the meaning of Article 8 […]The Court recalls its findings in previous cases to the effect that the mere existence of legislation which allows a system for the secret monitoring of communications entails a threat of surveillance for all those to whom the legislation may be applied. This threat necessarily strikes at freedom of communication between users of the telecommunications services and thereby amounts in itself to an interference with the exercise of the applicants’ rights under Article 8, irrespective of any measures actually taken against them.”

Enhver borger som i det seneste år har hatt en stønadssak hos NAV bør derfor, etter min mening, i det minste vurdere å skrive følgende i et brev til NAV, med kopi til Arbeidsdepartementet:

Det vises til oppslag i media de seneste dagene, hvor det fremgår at NAV etter lovendring i folketrygdloven § 21-4 c femte ledd, har antatt å ha hjemmel til å innhente trafikkdata om stønadsmottakere/-søkere direkte fra teleselskaper i sin kontrollvirksomhet etter folketrygdloven, uhindret av teleselskapenes taushetsplikt etter ekomloven og uten noen som helst uavhengig, ekstern forhåndskontroll. Det har også fremgått at dette er praktisert fra NAVs side.

Jeg ber omgående om å få opplyst om, og i tilfelle i hvilket omfang, mine trafikkdata har vært gjenstand for slik utlevering til NAV, jf personopplysningsloven kapittel III. Samtidig og uansett ber jeg om bekreftelse fra NAV på at en slik praksis umiddelbart opphører, idet den er i strid med Den europeiske mennekserettskonvensjon artikkel 8, jf menneskerettsloven § 3.

Jeg forbeholder meg rett til å gjøre ytterligere krav gjeldende mot NAV.

Om ikke regjeringen allerede har tatt initiativ til å endre loven og i mellomtiden gitt en tydelig instruks til NAV om at denne praksisen må opphøre, vedvarer krenkelsen av EMK.

SKRIV UT (PRINT)

Leave a comment

8 Comments

 1. Hei, takk for at du er til!!!!

  Har du sjekket det nye ved §22-6?

  Jeg har nemlig blitt rammet av den. Økonomisk umyndiggjøring.

  Nav henviser til loven, og da særlig de nye bestemmelsene i denne. Om at jeg ikke bruker trygden min “til beste” for meg. Og at jeg er en “merbelastning” og til byrde for det offentlige med mine henvendelser.

  Hva mener du, er loven uklar? Hvor stor grad av sykdommene skal man ha før man kan bli økonomisk umyndiggjort med frivillig eller tvungen forvaltning?

  – Hvilken grad av “mental svekkelse”?
  – Hvilken grad av psykisk lidelse osv?
  Slik jeg leser Navs tolkning er det opp til den enkelte saksbehandler å avgjøre når § 22-6 skal brukes, og det UTEN legens innblanding! Skremmende!

  – Hvor mange henvendelser til Nav skal til før man blir “en merbelastning” og man ligger “det offentlige til byrde”?

  I mitt tilfelle unnlot Nav å besvare mine henvendelser. Nav svarte med taushet. Hva skulle jeg gjøre da? Jeg var i akutt nødsituasjon, jeg behøvde hjelp og å bli hørt.

  Fremdeles hevder Nav at de ikke vil hjelpe meg mer. Vil ikke ditten, vil ikke datten. Men hvem skal jeg henvende meg til? Tidligere kunne man klage til Fylkesmannen, men når Nav unnlater å besvare henvendelser har man ikke vedtak å klage til Fylkesmannen på.

  Ikke nok med det, men Nav har også misbrukt “bekymringsmeldinger” fra mine venner, og tatt disse til Navs egen fordel, imot meg, i sin anmodning om tvungen forvaltning!

  Da vedtaket kom fra Nav Forvaltning fikk jeg ikke noe forhåndsvarsel, men i vedtaket fremgikk at tvungen forvaltning kunne igangsettes i løpet av 10 dager fra vedtaksdato. Navs vedtak var selvsagt sendt som B-post, slik at jeg fikk det først da vedtaket skulle igangsettes!

  Det er så frekt!

  Opplever dette som et kjempeovergrep mot meg, med tilsvarende psykiske traumereaksjoner som ved alle andre overgrep. Det verste av alt er at det er Nav selv som er skyld i min nåværende utfordrende livssituasjon.

  Nav kan bruke 22-6 for å spare penger, der Nav heller skulle bidratt med økonomisk hjelp.

  Opprørende!

 2. Tilføyer at vedtaket om tvungen forvaltning av min trygd er på hele tre-3-år! Altså ikke til det “gavner” meg.

  Denne loven har også gått igjennom hos de rødgrønne. Vet de hva de driver med disse politikerne? Når de nå står tiltalt i tingretten for å ha tilrøvet seg gullpensjon, og nå hevder at det liksom ikke var hensikten at Nav skulle drive overvåkning….

 3. Ifølge http://www.dagbladet.no/2010/11/22/nyheter/innenriks/nav/14405244/ og kildene det vises til der, trenger man ikke engang ha hatt noen stønadssak hos NAV.

 4. Dette må da være den største skandalen innen norsk personvern og rettssikkerhet på år og dag? Her bør hele det norske folk saksøke staten for brudd på menneskerettigheter og kreve erstatning. Bloggeier, vennligst skriv mer om de siste timers/dagers avsløring. Dette kan ikke det norske folk finne seg i.

 5. Nav er jo pulverisert i så mange avdelinger, her og der. Er det nok å sende brev med din foreslåtte tekst til det lokale Nav-kontoret, eller skulle den vært sendt til Nav forvaltning?

 6. Til Guri Malla:
  Har du forsøkt å fortelle historien din til noen av de større avisene? (send dem et epost-tips eller ring dem).
  NAV er et ganske hot tema for tiden. Jeg vil tro det kan være interesse for å fortelle din historie og fronte den problemstillingen som du har kommet i. NAV må ikke få overkjøre oss folket!

 1. UHURU oppfordrer deg til å skrive til Nav, og om etatens angivelige spesialistkompetanse på blogging « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.
 2. NAV, fredspris, fattigdom, osv... Ei skikkelig Norsk suppe | Nyhetsblikk.com

Leave a Reply