Hvem tror du at du er, Erna Solberg?

Hvem er du, som ser ut til å mene at du har rett til å kreve at en annen fri borger – mitt teleselskap – på din befaling og på statens vegne systematisk skal registrere hver gang jeg kommuniserer med mine barn, min ektefelle, mine venner, mine forretningsforbindelser, mine klienter, min lege, mine politiske meningsfeller og samtlige andre jeg kommuniserer med ved bruk av telefon og e-post? Og at registreringen i tillegg skal omfatte hvor jeg, mine barn og alle de andre som deltar i kommunikasjonen befant seg da det skjedde – slik at de akkumulerte registreringene over tid danner grunnlag for et kart over alle mine nettverk, forbindelser og fysiske bevegelser?

For å sikre bevis mot meg for det tilfellet at jeg i fremtiden skulle mistenkes for å ha begått noe straffbart!

Dette er hva Arbeiderpartiet ber om din støtte til å gjennomføre. Et forslag som avvises av samtlige andre partier på Stortinget. På prinsipielt grunnlag. I samsvar med råd fra et overveldende flertall av uavhengige, sivile faginstanser innenfor jus og teknologi – herunder så vel Advokatforeningen som Den internasjonale juristkommisjon, NTNU og UiO v/instutt for informatikk.

Hvordan kan det anses som en ”vanskelig” avgjørelse for noen med den minste ansporing til liberale gener å svare på om staten i et liberalt demokrati skal ha rett til å ekspropriere samtlige borgeres rådighet over sin grunnleggende, demokratiske egenkapital: Retten til å kommunisere fritt og fortrolig, uten å måtte loggføre med hvem man kommuniserte, når man gjorde det og hvor man befant seg hver gang, for det tilfellet at staten i fremtiden skulle finne grunn til å sjekke loggen? Med mindre man selv velger det (stikkord: frivillighet versus tvang – om det skillet lyder kjent).

Hadde du godtatt det, om Arbeiderpartiet foreslo at staten kunne båndlegge alle borgeres – herunder næringsdrivendes – frie egenkapital gjennom utleggspant til sikring av eventuelle fremtidige krav som staten måtte få mot den enkelte? Jeg går ut fra at svaret er gitt.

Hvordan kan du da godta tilsvarende med borgernes menneskerettsbeskyttede, frie rådighet over egen, privat kommunikasjon?

Hvorfor skal jeg ikke lenger selv få lov til å bestemme om og i tilfelle hva som loggføres om min private kommunikasjon?

Hvorfor skal jeg ikke få lov til å slette det som er lagret om min fortrolige kommunikasjon – akkurat som jeg alltid har kunnet gjøre, enten det har dreid seg om egne notater i kalenderen eller det har dreid seg om digitale notater hos en annen borger som har levert kommunikasjonstjenester til meg i henhold til privat avtale? Og som jeg fortsatt vil kunne gjøre fritt, om jeg velger å kommunisere i fysisk møte med mine forbindelser, eller via andre elektroniske medier som nettbaserte ”chatte”-tjenester eller Skype. Eller skal også denne kommunikasjonen underlegges statspålagt loggføring i neste runde?

Og hvis du først aksepterer at staten skal ha anledning til å bedrive generell og vilkårlig bevissikring, uavhengig av noen konkret straffesak og uavhengig av individuell begrunnelse, hvor trekker du da din prinsipielle grense?

Det finnes jo mye mer som staten kan ha stor nytte av den dagen en av oss eventuelt bryter samfunnets normer, og vi settes under etterforskning – men som vi før den tid, fordi vi er frie borgere, kan og har rett til å la være å registrere, eventuelt velge å slette.

Hva med for eksempel det nærmere innholdet i den samme kommunikasjonen?

Det er åpenbart at det ville være til stor nytte for politiet om også det fantes lagret den dagen en av oss eventuelt blir gjenstand for etterforskning.

Hvilken prinsipiell motforestilling kan du by på mot dette, dersom Arbeiderpartiets logikk aksepteres – og man allerede har brutt prinsippet om at bevissikring i borgerens kommunikasjon først kan skje når det er saksrelatert og individuelt begrunnet?

Å svare at ”grensen går her” – som forsvarerne av Arbeiderpartiets lovforslag gjør, er ikke et svar. Her snakker vi om en grunnleggende, prinsipiell grense i en liberal rettstat. Og jeg forventer at lederen for et liberalt parti kan svare mer ordentlig for seg.

Hvordan kan borgerne forventes å ha tillit til en stat som selv, etter Arbeiderpartiets forslag, vil lovfeste en generell mistillitserklæring overfor samtlige borgere med hensyn til deres bruk av den grunnleggende, demokratiske friheten til å kommunisere fritt?

Om du ikke kan svare på disse spørsmålene, bør du gjøre som blant andre Tysklands justisminister og EUs kommissær for justis og fundamentale rettigheter, Viviane Reding, gjør – og si at EUs datalagringsdirektiv var et feilgrep, som må erstattes med saksrelatert og målrettet bevissikring, i tråd med veletablerte europeiske prinsipper for en liberal, demokratisk rettsstat.

Vi vinner ikke kampen om vern av den liberale rettsstat mot terrorister eller andre kriminelle ved å spise av den samme liberale rettsstatens egenkapital – like lite som en næringsvirksomhet kan overleve dersom egenkapitalen brukes til å dekke løpende utgifter.

Så enkelt er det. Dette er ikke vanskelig – med mindre du faktisk mener at du har rett til som stortingspolitiker å se meg, mine barn og alle andre borgerne inn i øynene, og si: “Jeg har ikke tillit til deg lenger – jeg stoler ikke på deg.”


[En bearbeidet versjon av dette innlegget ble trykket i Dagens Næringsliv, mandag 7/3-2011]

SKRIV UT (PRINT)

Leave a comment

31 Comments

 1. Lykkja

   /  March 5, 2011

  Innertier.

 2. Mats

   /  March 5, 2011

  Utenom at det var Instituttet for informatikk ved det matematisk-naturfaglige fakultet som sendte inn høringsuttalelsen for UiO så kunne jeg ikke vært mer enig.

 3. Gullstandard

   /  March 5, 2011

  Solberg trekker iNGEN prinsipielle grenser. Hun erklærte jo entydug fra landsmøtets talerstol at “prinsipper er ikke viktige”, da UH forsøkte å ta opp kampen mot det totalitære forslag fra hennes nære medarbeider Ansgar Gabrielsen, ang aksjonærers rett til å velge sitt eget styre.

 4. Konrad

   /  March 5, 2011

  Ved automatisk trafikkontroll (fartskamera) blir det tatt bilde av deg og bilen, når automatikken registrerer at du FAKTISK har brutt trafikkreglene. Bilde av passasjer må slettes, forøvrig skal bildet vise både fører og kjøretøy. Ganske strengt, men begrunnet.

  Ved såkalt strekningskontroll blir ALLE kjøretøy registrert ved inngang til strekningen, deretter slettet ved utgang av strekningen, så sant farten har vært lovlig. Datatilsynet var skeptisk fordi det medførte totalregistrering (om enn bare i 3-4 minutter, tiden det tar å kjøre kontrollstrekningen).

  Det er verdt å merke seg hvordan Datalagringsdirektivet går drastisk lengre enn strekningskontroll.

 5. Husk også at mens fri kommunikasjon er en grunnleggende, demokratisk rettighet, er det samme ikke tilfelle med hensyn til retten til å føre ett tonn motorisert metall på hjul i 100 km/t blant andre mennesker….;-) Å føre bil krever tillatelse, og da kan også visse krav stilles.

 6. Ola Spakmo

   /  March 10, 2011

  Informasjon samlet av private med en hensikt får nå et nytt og offentlig formål som fastsettes i lovs form. Går vi til historien ser vi lignende saker; Banker har eksempelvis ikke lenger bare en plikt til å samle informasjon som kan stilles til rådighet for myndighetene. Gjennom hvitvaskingsloven har bankene et selvstendig ansvar for å varsle myndighetene. Varslingsplikten er ikke avgrenset til det som åpenbart er ulovlig, men alle uvanlige transaksjoner. Ut fra sakens natur er det også fastsatt at den som er blitt rapportert ikke får vite om rapporteringen.

  Koblingen av gode hensikter med tekniske muligheter gjør at viktige prinsipper tidvis går fløyten.

  Dessverre behøver man ikke gå lenger enn til nåtiden for å se uheldig praksis – jeg leste en artikkel i Dagbladet for noen måneder siden:

  En alvorlig forbrytelse – en grov voldtekt – gjorde at alle menn i i rett alder som har mobiltelefoner registrert brukt på samme tid i området ble innkalt til obligatorisk DNA-test. De fikk dato, sted og klokkeslett for å avgi prøve, og beskjed om at “…avgivelse av DNA-prøve er frivillig, men kan bli brakt inn for retten. ”
  Det ble sagt at DNA-testene kun ville bli sjekket opp mot den ene spesifikke forbrytelsen og deretter destruert. Da synes jeg at hendelsen ikke bare er prinsipielt betenkelig, den blir også inkonsekvent; Hvorfor nøye seg med å teste den enkeltes DNA-test opp mot den ene alvorlige forbrytelsen? Når en gjennomfører en slik screening, hvorfor ikke sjekke opp mot andre uoppklarte forbrytelser av samme alvorlighetsgrad?

  Mange er bekymret for de nye mulighetene teknologien gir – noen ganger risikerer vi at etikken og grunnverdiene våre blir hengende som et slips i etterkant. Herbjørn Sørebø hadde et kåseri en gang; Som liten gutt så han at moren hadde satt den nybakte julekaka i vinduet til kjøling. Rosiner var populært, så siden han så noen som var på skorpen som lett lot seg plukke så gumlet han fornøyd i vei. Deretter så han noen som satt litt fast, de gikk også greit. Og han stoppet ikke før han med forferdelse kunne se at kaken var blitt en ansamling av kakesmuler.

  Jeg håper det viser seg at DLD ikke gir så mye effekt som enkelte forespeiler. For, som Sørebø erfarte, det er vanskelig å stoppe når man først har fått smaken for rosiner…

  Veien videre? Høyre-ledelsen klarte å unngå at Høyres landsmøte gikk imot DLD. Partiet trengte en grundigere og bredere debatt, og DLD ble sendt på høring. For et halvt år siden var resultatet klart, et par fylkeslag støttet direktivet, ni var imot.Det er vanskelig å se at Høyre gjennom forhandlinger med Arbeiderpartiet kan komme frem til så store endringer at det vil kunne få særlig mange motstandere til å skifte standpunkt – motstanden er prinsipiell.Tror det blir en pedagogisk utfordring for Høyre sentralt å forklare alle lokallag og medlemmer hvorfor en på sentralt hold valgte denne tilnærmingen. Et tynt håp ligger i at representantene fristilles til å stemme etter egen overbevisning.

  Som Benjamin Franklin sa; “Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both.” Jeg misliker en utvikling der det blir mindre av at borgerne holder øye med staten og mer det motsatte… Er vi i ferd med å gjøre befolkningen styrt og kontrollert i stedet for – som våre demokratiske idealer krever – styrende og kontrollerende?

  (Dagbladet-artikkelen finner du her; http://www.dagbladet.no/2010/12/16/nyheter/voldtekt/innenriks/bergen/dna/14739960/)

 7. Divine

   /  March 10, 2011

  Du er en kriger, Jon Wessel-Aas. Real Talk

 8. Peasen

   /  March 15, 2011

  ser ikkje helt problemet. vi kan jo være glade for at teknikken finnes og sørge for at dataene ikkje kommer i feile hender

 9. Jon W-A

   /  March 15, 2011

  Ja, vel… Da kan vi vel samle inn og lagre mye annet til bruk i eventuelle, fremtidige straffesaker mot oss? Med din forutsetning om sikker lagring (hvor jeg antar at du med “sikker” sikter til sikker både mot teknisk og menneskelig svikt og/eller misbruk), er det jo ingen grunn til at man ikke skal lagre så vel metadata om som alt innhold i alles kommunikasjon – også den som foregår via andre medier enn telefon og e-post? Det vil åpenbart være til stor nytte i kriminalitetsbekjempelsen.

  Et av de største problemene i samfunnet er for øvrig overgrep og vold innen familien, som utøves innenfor hjemmets fire vegger – ofte umulig å bevise. Basert på din logikk ville det faktisk være en åpenbar løsning å kreve at det monteres videokameraer i alle rom i private hjem. De skulle selvsagt kun gjøre opptaksom ble lagret i en “black box” hos den enkelte (enda sikrere enn data som lagres hos tredjemenn, med andre ord), og ingen – absolutt ingen – utenom politiet skulle noen få åpnet boksen, og da først ved skjellig grunn til mistanke om overgrep og etter godkjenning fra en domstol. Hva vil være ditt prinsipielle argument mot det?

 10. Den Ærlige Pølsemaker

   /  March 16, 2011

  “Og at registreringen i tillegg skal omfatte hvor jeg, mine barn og alle de andre som deltar i kommunikasjonen befant seg da det skjedde”
  Realiteten med DLD er dessverre enda verre. Registreringen skal omfatte hvor du befinner deg til en hver tid, ikke bare når du som person kommuniserer med andre mennesker. DLD krever lagring av sted for alle IP-tilkoblinger, en normal smart-telefon vil i løpet av en dag gjøre alt fra flere hundre til mange tusen tilkoblinger som alle registreres med tidspunkt og sted.

 11. Er det ikke fryktelig naivt å tro at hele befolkningen skal overvåkes uten at noen blir fristet til å misbruke informasjonen som til enhver tid ligger der? Historien har vel vist ganske klart at det er dømt til å gå galt på ett eller annet tidspunkt…

 12. anders

   /  March 17, 2011

  Enig, “Who watches the watchmen”.

 13. Fredrik Mellem

   /  March 28, 2011

  “Det finnes jo mye mer som staten kan ha stor nytte av den dagen en av oss eventuelt bryter samfunnets normer, og vi settes under etterforskning – men som vi før den tid, fordi vi er frie borgere, kan og har rett til å la være å registrere, eventuelt velge å slette.”

  Hvorfor aksepterer vi egentlig – i ett fritt og liberalt samfunn – fingeravtrykk som bevismateriale? Denne analoge lagringen av hvor vi har vært. Bare fordi myndighetene i et gitt tilfelle kan ha stor nytte av dem den dagen en av oss eventuelt bryter samfunnets normer, og vi settes under etterforskning… Dette til tross for at du og jeg kan ha hatt de aller mest tilforlatelige grunner til å ha vært på åstedet. Både før og eventuelt etter at en forbrytelse har blitt begått. På tross av dette skal vi altså måtte gå rundt og slette våre spor, fordi våre fingeravtrykk ellers vil være analogt lagret til myndighetenes eget bruk… hvorfor skal frie og hederlige mennesker risikere å komme i myndighetenes lys bare fordi de har oppholdt seg på et visst sted…

  … og så vet vi jo at de kriminelle uansett kan beskytte seg ved å bruke hansker, så dette med fingeravtrykk er jo uansett en tullete lovgivning, som vil ramme de uskyldige mer enn de kriminelle.

  Fritt etter debatten om fingeravtrykk som bevismateriale.

 14. Meget bra kommentar. Jeg kan heller ikke begripe hvordann ellers oppegående mennesker kan tro at noe som DLD har noen ting i et demokratisk samfunn å gjøre.

 15. Og når ble det innført generell tvangslagring av alle fingeravtrykk, samt forbud mot fjerning av fringeravtrykk i Norge? Eller er det bare noe du og Arbeiderpartiet drømmer om nå?

 16. Svaret er vel at de enten ikke er oppegående (gjelder nok ganske mange), at de har misforstått hva et demokratisk rettssamfunn er (hvilket gjør for så vidt gjør dem enten mindre oppegående eller rett og slett uopplyste) eller at de rett og slett synes at det “liberale” i liberalt demokrati er en brysom hindring for effektiv maktutøvelse.. Uansett, er det trist å måtte leve i samme samfunn som dem.

 17. Bhg99

   /  March 28, 2011

  Øh? Samler politiet inn alle fingeravtrykk overalt til evhver tid uavhengig av om det er (mistanke om at det er) begått en forbrytelse. I didn’t think so. Hvis du prøvde å sette likhetstegn mellom DLD og politiets bruk av fingeravtrykk i etterforskningen, har du bommet eller ikke forstått hva DLD gjør.

 18. Bjørn Helge

   /  March 28, 2011

  Vi har teknikken som skal til for å utstyre alle private hjem med overvåkningsutstyr også, men vi gjør ikke det likevel. Enda.

 19. Fredrik Mellem

   /  March 28, 2011

  Misforstår du med vilje?

  Poenget er jo at folk hadde ikke noe behov for å vaske etter seg, gå med hansker eller beskytte sine fingeravtrykk, før myndighetene plutselig besluttet at de kunne bruke disse analogt lagrede dataene som bevismateriale. Først da kunne hederlige mennesker som deg plutselig oppleve det “grove overtramp mot sin integritet” at de måtte redegjøre for hvorfor de hadde vært her eller der. Det samme kan sies (og ble sagt) da dna ble godkjent som bevismateriale.

  Videre: “De kriminelle kan jo bare beskytte seg med hansker, brenne sine fluktbiler – så bruk av slikt materiale vil fort kunne ramme uskyldige.

  Kjenner du virkelig ikke igjen noe av din egen argumentasjon her?

  Saken er jo den at dette er en natulig (lik det eller ikke) del av samfunnsutviklingen. Hvis du ikke vil være med på dette, kan du fortsatt beskytte deg, ved ganske enkelt ikke å være med på det. Du kan velge et liv uten mobiltelefon, uten bil, uten PC og uten bankkort.

  Og bare for å ta det siste bankkort: I årevis – i alle fall siden 80-tallet – har politiet i praksis hatt fri tilgang til det mange vil mene er våre mest sensitive data. Nemlig hva vi har kjøpt, når og av hvem og hvor ofte. Nå vil tilgang til disse dataene først bli gitt etter domstolsbehandling. Fremskritt for personvernet? Utvilsomt!

  Give me a break.

 20. Det er da ingen (i hvert fall ikke jeg) som har hatt problemer med at politiet får tilgang på alt av relevant bevis, når det først åpnes etterforskning av straffbare forhold… Ditt, Arbeiderpartiets og deler av Høyres problem, er at dere tydeligvis ikke ser forskjellen på dette og på statspålagt, systematisk loggføring av alles bruk av sin demokratiske kommunikasjonsfrihet – hele tiden. Det har selvfølgelig intet å gjøre med styrking av annet enn statens kontroll med borgerne å gjøre.

 21. Thomas Remme

   /  April 2, 2011

  Vi har sett saker i Norge hvor varslere og pressekilder spores opp etter avsløringer. I flere av disse tilfellene er det blitt brukt politiressurser, ulovlig. Myndighetene får nå en “gullgruve” av informasjon om sine borgere… Når dette materialet misbrukes, hva da?

 22. Tore

   /  April 2, 2011

  Da jeg fikk internett for noen år siden var jeg som mange andre litt nyskjerrig på all nakenheten og sexen på nettet. Jeg husker jeg en gang trykket på et bilde av en fin jente og havnet på en lolita side. Jeg forsvant fort, men et DLD ville registrert meg som en potensiell Pedo. Vi leser stadig om “2500” tatt i pedonettverk, osv osv. – Og det er vel det verste man kan utsettes for, bortsett fra..

  i 2001 ble to uskyldige svensker hentet av CIA og flydd til Egypt hvor de ble torturert i 6 måneder før de slapp fri. sorry, wrong person.

  Vi leser stadig om mennesker som arresteres fordi de ligner på noen, har hatt kontakt med noen, eller rett og slet fordi en masse mennesker feilaktig er oppført på terrorlister.

  Se bare på alle justismordene avslørt i Norge, og hvor staten går langt i å skjule sin synd.

  Vi er belemret med et politikerkorps som i årevis har vist oss at de er dønn uærlige. Hele den politiske ledelsen i Europa virker dønn korrupt. Sarkozi og berlusconi med fler har immunitet mot straffeforfølgelse.

  Norske Politikere fjernet en lov for noen år siden hvor de kunne dømmes for løftebrudd ol. Årsaken var at loven aldri var blitt brukt. Jeg skulle likt å høre mer detaljer om dette.

  Så samtidig som folket er offer for massiv overvåkning, virker lovløse tilstander i toppsjiktet. Selv politiet og PST lyver, lyver og lyver. Hvem kan vi stole på?

  Varslerne forfølges over hele verden. I Europa kan man i dag fengsles for sine meninger

  Da Jørn Holme var statssekretær og Odd Einar Dørum var Justisminister gikk de ut og sa at globaliseringskritikere var en fare for rikets sikkerhet og burde overvåkes. Jørn Holme ble som kjen overvåkningssjeg under Stoltenbergregjeringen
  http://10413.vgb.no/2007/10/25/globaliseringskritikere-truer-landets-sikkerhet/

  De senere år har vi lest at det er Staten som lekker som en sil. Sensitiv informasjon, persondata i mengder, sikkerhet og militære hemmeligheter ligger tilgjengelig overalt. De sendte ved en feiltagelse ut samtlige nordmenns personnummer på DVD til landets avisredaksjoner. Informasjon vi vanlige dødelige ville fått 20 års fengsel for har ligget fritt tilgjengelig.

  Og samtidig som vi stadig advares mot ID tyveri har det de senere år vært en lett sak å få falsk ID fra det offentlige. Her har det ikke vært mye kontroll og det er som å få førerkort på postordre. Det er nesten bare å ringe så får du ny identitet. Samtidig sender det offentlige ut personnummeropplysninger på en rekke offentlige brev. Disse blir etterhvert slengende rundt, og vi vil automatisk søke ny trygghet.

  Avslører sitt eget topphemmelige krigshovedkvarter – på nettet
  Offisielt er plasseringen hemmelig, men i praksis kan hvem som helst besøke det.
  En sikkerhetsglipp avslører telefonnummer, adresse, plantegninger og detaljert informasjon om regjeringens topphemmelige krigshovedkvarter på Østlandet.

  Har du flere linker om statens sikkerhetsfadeser som gjør at vi skal overvåkes vil jeg gjerne ha linker. Jeg husker ikke alt.
  SJEKK DENNE

  http://www.hobbiten.net/Files/personvern.shtml

  Boikotter seminar om DLD
  Datatilsynet er en av flere som boikotter Justisdepartementets høringsseminar om datalagringsdirektivet. Boikotten har sammenheng med at seminarpanelet skal bestå kun av politi- og påtaleorganer

  Europeere og briter lider samme skjebne

  Persondata om 25 millioner briter forsvundet
  Britiske familier bør tjekke »mærkelige transaktioner« på deres bankkonti. Myndighederne har mistet bunker af personfølsomme oplysninger.

  Det er den eneste forklaring, briterne i øjeblikket har fået på, at to cd’er med navne, adresser, fødselsdatoer, sygesikringsnumre og ikke mindst bankkontooplysninger på 25 millioner personer er pist væk.
  http://politiken.dk/udland/article435677.ece

  Også informasjon om minst 100 000 personer som ligger i en av marinens bærbare pc-er, er nå er borte, og slik fortsetter det.

  Spionstaten Storbritannia 3. februar 2008
  dagbladet.no. Storbritannia sitter på mer informasjon om innbyggerne enn Stasi gjorde. Dette må ta slutt. Vi briter går i søvne inn i et overvåkingssamfunn, og vi må våkne opp, advarer Timothy Garton Ash. http://www.dagbladet.no/tekstarkiv/artikkel.php?id=5001080037690&tag=item&words=Overv%E5king

  Full overvåking? Dagbladet 22. juli 2008
  «Dette kan ikke understrekes sterkt nok: Dagens datamaskiner er så bra at staten enkelt – enkelt! – kan lage en meget detaljert «mappe» for hver eneste person i befolkningen – bare gjennom å avlytte hele internettet og bruke et avansert databehandlingsprogram.
  http://www.dagbladet.no/tekstarkiv/artikkel.php?id=5001080067766&tag=item&words=Overv%E5king

 23. Gullstandard

   /  April 2, 2011

  Tore sier:
  > globaliseringskritikere var en fare for rikets sikkerhet og burde overvåkes.

  Pissprat !

  De som Dørum med rette ville overvåke er den delen av “globaliseringskritikerne” som anså det som legitimt å rasere såvel privat som offentlig eiendom og omgjøre indre by til en krigssone hver fordømte gang WTO hadde møte, og spesielt McDonalds. Folk som opptrer som Taliban ER en sikkerhetssrisiko.
  Den hvitvasking av pøbel, avskum og kriminelle som Tore bedriver her er til stor skade for den rettmessige kampen mot en overmektig stat, siden han reduserer saken til kamp mot stat som prøver å håndheve en normal lov og orden. Og det er ikke helt det samme..

 24. Gullstandard

   /  April 2, 2011

  Resten av Tores innlegg er interessant, og relevant. Nettopp derfor er det ugreit med denne koplingen til gærningene.

 25. Gullstandard

   /  April 2, 2011

  I ettertankens klare lys ser jeg at ordet Pissprat er uparlamentarisk, og i strid med god debattskikk på et slikt dannet forum som dette.
  Jeg beklager, og gir moderator fullmakt til å moderere, siden jeg ikke kan redigere det selv.

 26. Banjosnorkel

   /  April 4, 2011

  Vi ser jo her hvordan hva som helst i et demokratisk samfunn kan vedtas med knapt flertall!

  DLD er en konsekvens av å anerkjenne at et flertall kan initiere vold og trusler om vold for å bestemme over et fredelig mindretall.

 27. Tore

   /  April 5, 2011

  Jeg tar selvsagt avstand fra voldelige demonstrasjoner, men jeg er ikke så sikker på at du har rett ang hva Dørum mente. Har du snakket med han? Dette er politianmeldt av kjente mennesker som ikke betegnes som voldelige. Hva eksakt dette handler om gjenstår å se.

  Ang den Lolita siden, var den ikke av det ulovlige slaget. Da ville jeg selvsagt meldt fra. Der blir man også undervurdert. Vi har da tradisjon for å si fra når det begås ulovligheter. Men navnet på linken som endte opp i nettleseren, og som ikke var det jeg klikket på skremte meg litt. Og det er nettopp poenget. Det finnes et system som sender deg rundt på en masse sider man ikke har bedt om, og dette er litt skummelt.

  Jeg savner et alternativt nett for kunnskap og informasjonsutvikling, og hvor ikke disse useriøse aktørene får plass. Vi er utrolig sårbare om nettet bryter sammen. Det samme for den forgiftede økonomien. Et alternativt pengesystem. Da kan man bygge opp et alternativt samfunn og som ikke har den samme risikoen og muligheten for grov utnyttelse av de svake.

  En tjenende bank som ikke kan spille på børs og ikke gå konkurs, et inkassoselskap til kostpris, og sikring av vann og energi, alternativ energi.. osv

  Jeg har ikke så greie på dette, men den kurs myndighetene i vesten holder er katastrofal og de øker på. Det er nødt å kollapse på et visst punkt. Det trengs fem kloder om Amerikansk levestandard er malen for verdens innbyggere. Man reduserer ikke, men øker veksten, og hva med Russland Kina og India… De er ikke akkurat tannløse. Dette er farlig og varslerne tas…

 28. ypm

   /  April 13, 2011

  Erna S. og Jens S. minner i økende grad om en som ytret dette:
  “Those are my principles, and if you don’t like them… well, I have others.”
  — Groucho Marx

 29. Eventuelt. “..well, I have others…ehm…no I don’t. In fact, I have none.” 😉

 1. Erna garanterer flertall for DLD | Nyhetsblikk.com
 2. Per Kristian Foss forsøker å forsvare DLD | § UHURU

Leave a Reply