Støre avkrefter Giskes uttrykte tvil om menneskerettsdomstolens legitimitet

I forlengelsen av debatten omkring Menneskerettsdomstolens dom mot Norge i saken om politisk ytringsfrihet – i form av poiltiske ytringer på reklameplass på tv (se tidligere blogginnlegg), uttalte Giske i RedaksjonsEn i gårsdagens sending (http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/494307) følgende :

“Er det riktig at 7 dommere i Strasbourg, den ene fra Azerbadjan (sic!), skal vite bedre enn et bredt stortingsflertall i Norge, hvordan ytringsfriheten best ivaretas i Norge?”

og

“Jeg respekterer at Norge har sluttet seg til konvensjonen [Menneskerettskonvensjonen] og at vi gjennom lov har gitt denne konvensjonen forrang, men man må kunne stille spørsmål ved dette…”

I dag holdt utenriksminister Jonas Gahr Støre innlegg på et seminar om ytringsfrihet hos Fritt Ord (http://www.fritt-ord.no/no/hjem/mer/policing_expression/). Undertegnede – som representant for Den internasjonale juristkommisjons norske avdeling – konfronterte Støre med Giskes uttalelser. Spørsmålet var om Giskes uttalelser var representative for utenriksministerens og regjeringens syn.

Støre svarte at Giske hadde alminnelig ytringsfrihet, og at han sto fritt til å reise slike spørsmål, som var legitime. Med hensyn til selve spørsmålet som Giske hadde stilt – vedrørende riktigheten av at Menneskerettsdomstolens skulle ha “siste ord” i spørsmål om ytryingsfrihetens grenser i Norge, sa Støre imidlertid at svaret var et “klart JA!”.

Dermed har vi en kulturminister som offentlig trekker Menneskerettsdomstolens legitimitet i tvil, og en utenriksminister som avfeier enhver tvil om Menneskerettsdomstolens legitimitet med hensyn til ytringsfrihetens kår i Norge. Hvem av disse to representerer så regjeringens offisielle syn? Jeg håper at det er Støre…, men her bør noen journalister kreve et klar svar fra regjeringen. ( Oppdatering: Se for øvrig Marie Simonsens gode kommentar om dette i Dagbladet i dag 16/5.)

SKRIV UT (PRINT)

Leave a comment

1 Comment

  1. Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Politikere, menneskerettigheter og grunnlovsvern

Leave a Reply