Regjeringen gir sine egne ekstraomgang i høringen om datalagringsdirektivet

Som omtalt i min forrige bloggpost, “Newspeak og politistatslogikk” (med videre henvisninger/lenker) har regjeringen og dens våpendragere (eventuelt oppdragsgivere?) i politiet og påtalemyndigheten anstrengt seg til det ytterste for å fortrenge og fornekte de grunnleggende, prinsipielle spørsmålene som datalagringsdirektivet (DLD) reiser for rettsstaten og demokratiet. Så også i den nylig avsluttede offentlige høringsrunden – der regjeringen selv satt premissene gjennom selve høringsnotatet, og hvor ikke mindre enn elleve forskjellige instanser fra politi og påtalemyndighet benyttet muligheten til å levere sine høringsuttalelser. På lik linje med representanter for det sivile samfunnet – herunder uavhengige fagjuridiske instanser som Advokatforeningen, Den internasjonale juristkommisjon og Juridisk fakultet (UiO), som alle har stilt seg mildt sagt kritiske til selve DLD og til regjeringens manglende prinsipielle tilnærming. Blant ikke-statlige høringsinstanser generelt, var med få unntak samtlige skeptiske eller negative til regjeringens forslag om inføring av DLD i Norge, basert på alt fra prinsipielle til tekniske begrunnelser.

Regjeringen opprettet også en egen DLD-blogg, der det sivile samfunn generelt ble invitert til å diskutere/kommentere regjeringens forslag om å innføre DLD i norsk rett. Som man vil se, benyttet mange anledningen til å ytre seg. Også der er det slående at så godt som alle innlegg og kommentarer stiller seg negative til DLD – først og fremst på prinsipielt grunnlag. Et klart unntak var en iherdig, men anonym kommentator som kalte seg “Datalagring”. “Datalagring” argumenterte mot alle, på en måte som var meget sammenfallende med hva man ellers kunne høre fra regjeringen og politiet. (Ironisk nok, var et av “Datalagrings” mantra at det ikke kunne være slik at folk fritt skulle kunne opptre anonymt på internet…).

Hva gjør så regjeringen, når den har hørt uavhengige juristers og det øvrige sivile samfunns syn – som med overveldende styrke melder tilbake at innføring av DLD både strider mot rettstatens prinsipper og Norges menneskerettslige forpliktelser og lider av store datatekniske sikkerhetsmangler?

Jo, den arrangerer en ny offentlig høring bare en drøy måned senere, skreddersydd for pressedekning, men hvor kun justisminister Knut Storberget, PST, Riksadvokaten, Det nasjonale statsadvokatembete, Politidirektoratet og Kripos får anledning til å gjenta og eventuelt utdype sine sysnpunkter. De nevnte instanser skal alle holde hver sin innledning, for deretter å sitte sammen og “debattere”, uten motstand. Regjeringen kaller det et “høringsseminar” med “paneldebatt”, hvor alle øvrige høringsinstanser inviteres – til å sitte pent i salen, hvorfra det vil være åpent for innspill/spørsmål. “Seminaret” og “debatten” skal overføres offentlig via nett-tv fra regjerigens nettsted. “Seminaret” er nærmere beskrevet på regjeringens egne nettsider.

Man kan saktens spørre seg hva slags tiltak dette er?

Regjeringen har siden i fjor høst, med hele sitt maktapparat – særlig justisforvaltningen v/politi og påtalemyndighet – i aktiv tjeneste, brukt alle midler på å “selge” inn DLD til befolkningen. Den har selv lagt premissene for den offisielle høringsrunden. Den har selv gjennom minst elleve “egne” høringsinstanser fått uttrykke sitt syn i høringsrunden. Og nå arrangerer den en “ekstraomgang” utelukkende for sitt eget syn, så kort tid etter fristutløpet for den offisielle høringen at embetsverket åpenbart ikke har fått satt seg inn i de tusenvis av sider med høringsuttalelser som er levert.

Noen vil kalle det en demonstrasjon av ren politisk maktmisbruk. Jeg velger, på bakgrunn av realitetene i saken og den måten regjeringens argumentasjon er blitt plukket i stykker på i høringsrunden, å se det som utrykk for desperasjon. Desperasjon fra en justisminister som knapt har stilt opp i én, eneste reell debatt mot kvalifisert faglig motstand, og som innser at hans argumentasjon ikke tåler slik motstand. Desperasjon fra en prinsippløs justisminister som håper at skremselspropaganda om at det norske samfunn vil bli invadert av organiserte, pedofile mafiaorganisasjoner i samarbeid med ekstemistiske terrorister, med mindre alle lar sine bevegelser og forbindelser registrerers og lagres for statens bruk i bekjempelsen av disse samfunnstruende onder, kan overskygge hvilken skade på demokratiet han vil innføre. Rett og slett uttrykk for desperasjon for at det kompetente sivile samfunn skal nå frem til befolkningen med sitt budskap om at justisministeren er naken.

Vel, selv om vi ikke har justisministerens skattebetalerfinansierte maktapparat til rådighet for å nå ut med våre synspunkter, skal vi fortsette å bidra til debatten med de midler vi har til rådighet. Vi er ikke redde for åpen debatt, og for egen del, tar jeg en debatt med justisministeren når det måtte være – hvis han tør.

Men jeg kommer ikke til å ta den sittende i salen som gissel for hans dårlig forkledte propagandaseminar, med mulighet for på nåde å få rekke opp hånden og stille spørsmål etter et par timer med muntlig ekstraomgang for justisforvaltningens egen “høringsuttalelse”. Det har lite med debatt eller demokrati å gjøre. Det minner mer om debattformen i ettpartistater som vi tidligere ikke sammenlignet oss med.

(Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling (ICJ-Norge) og Advokatforeningen har i et felles brev til justisdepartementet, takket nei til å delta på “seminaret”. Brevet er lagt ut på ICJ-Norges nettsider, under omtale av ICJ-Norges arbeid med datalagringsdirektivet. Sammen med Advokat Frode Elgesem, for Advokatforeningens menneskerettsutvalg, skrev jeg, for ICJ-Norge også innlegget “Storbergets demokrati” i Bergens Tidende, der vårt syn utdypes).

SKRIV UT (PRINT)

Leave a comment

9 Comments

 1. Leiinga i Arbeidarpartiet og Høgre ser på seg sjølve som dei som skal sikre den digitale økonomien, men dei veit at dei ikkje vil vinne fram ved å bruke dette økonomiske argumentet. Difor prøvar dei å bruke alle andre typer argumenter som diverre for dei er veldig dårlege, men som er langt lettare å få folk flest til å tru på.

  Digital Agenda i EU og ACTA er bakgrunnen for dette direktivet meinar eg. Ingen ting anna. Korkje Helga, Jens, Jonas, Knut, eller Erna trur på sine offentleg argumenter ein millimeter. Heller ikkje politiet. Storberget nektar sansynlegvis å møte deg fordi han er livredd for å sprute ut i latter og avsløre den mest openberre bløffen i Noregs historie til alle tider. Alle oppegåande folk veit at Datalagringsdirektivet er keisarens nye klede, og dei veit det sjølv. Til og med databransjen, som Computer and Communication Industry Association i USA med Google, Microsoft, Oracle, Yahoo!, Ebay, Facebook, og ei røys med andre av verdas aller største bedrifter tvilar no på det økonomisk fornuftige med å byggje forretningsmodellar på eit kontrollregime. Dei seier sjølv i ein nyleg rapport fylgjande:
  Om patentar:
  “The tech industry needs a patent system that rewards real innovation – not patenting.”
  Om opphavsrett:
  “If exclusive rights impede other creative activities that serve the public interest, such as technology innovation, education, research and collaboration, preservation, or achieving accessibility for people with disabilities, then our copyright laws should be reformed to ensure that the social bargain of copyright continues to benefit both creators and society.”

  http://www.ccianet.org/Innovation-Policy-Post

  Problemet er at når Microsoft, Phillips, Nokia og resten av bransjen gjennom 20 år har bygd opp eit lobbyapparat på lignande måte som Bush bygde opp olje-lobbyen så har desse apparata byrja å leve sitt eiga liv. Helsereformen i USA og Obamas nærmast maktesløyse mot enkelte lobbygrupper i Washington visar dette tydeleg.
  Politikarane og lobbyistane bryr seg ikkje om kva fagfolka og bransjene sjølv seier, dei meinar at dei sjølve best veit korleis land og regionar skal styrast.

  Politikarane i EU er desperate etter å få ny vekst i Europa men dei må kjempe som gale mot sine eigne medlemsstatar som aldri greier å verte samde, pluss at stadig større delar av arbeidsstyrkja i EU-landa ikkje lenger er i sine mest produktive år.

  Digital Agenda og ACTA er desperate forsøk på å få opp produktiviteten og på plass den økonomiske veksten. Her er det rå maktpolitikk som vinn gehøyr hos politikarane og ikkje “akkademikere” med velmeinte råd. Det er ein light-versjon av eit CIA-kupp i Latin-Amerika på 70-talet som er igang, mot sine eigne. Måfå!

 2. Jeg tror ikke det er så veldig fruktbart å spekulere i årsakene til at DLD omtrent tvinges innført.

  Vi må etter min mening fokusere på konsekvensene for bl.a. kildevern, varslere, den generelle personlig frihet og faren for at data misbrukes eller kommer på avveie. Dette er aspekter jeg håper “folk flest” kan relatere til, ihvertfall i større grad enn lobbyvirksomhet i EU og USA…

  Jeg vil oppfordre til å sende mail og brev til partier, stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer:
  Gi skryt og støtte til de som sier nei til DLD, og rett vennlige, men innstendige oppfordringer til Ap og Høyre om at de må tenke seg om nøye i denne saken. Man kan kanskje nevne at brukes “partipisken” vil det medføre tap av stemmer og medlemmer.

 3. Hei Thomas,

  Heilt enig med deg. For å ta ein paralell med alkohol og bilkøyring.

  Det er ingen vits i å forklare dei medisinske årsakane til at fyllekøyring ofte endar i stygge ulykker. Berre slå fast at drikke og køyre er dumt, og så fokusere på konsekvensane.

  Forøvrig så er fordelane med datalagringsdirektivet like dårleg fundert som fordelane ved fyllekøyring. Og ulempene med DLD er tilsvarande ulempene med fyllekøyring. I alle fall så langt som eg etter beste evne og vilje klarar å sjå.

  Me må nok lære av noregs beste PR-byråer og politikarar, og fokusere på det “folk flest” forstår.

 4. Forstår ikke en gang at dere gidder. De gjør det de har bestemt seg for å gjør uansett hva vi sier. Dette er avgjort på høyere hold en den Norske regjering. Det er samme folka som bestemmer at flyplassene våre skal se ut som sorterings systemet i konsentrasjonsleirene under annen vardenskrig. Bare fordi et par høyhus i USA blei kamikaze bomba for snart 10 år!!!! siden. Det er morsomt/tragisk å se hvordan den vestlige verden danser etter USA`s pipe og har gjort det siden 1945.

 1. Storbergets “høring” slaktes : Liberaleren
 2. Propagandaminister uten ryggrad « Norske forhold
 3. Advokat Jon Wessel-Aas: Digital grenseovervåkning utenfor lovlige grenser
 4. Forslag om “digitalt grenseforsvar” får tommel ned, både juridisk og teknologisk | § UHURU

Leave a Reply